Showing 1 - 20 results of 32 for search '', query time: 0.03s Refine Results
Published 1970
Ḥawāʼ al-khālidah /

: A play in six acts. : 248 pages ; 21 cm.

Published 1947
ʻIṭr wa dukhān.

: 205 pages ; 19 cm. : .alaa-sweed

Shams wa-layl /

: Short stories. : 214 pages ; 21 cm. : .alaa-sweed

Published 1950
Maktūb ʻalá al-jabīn wa-qiṣaṣ ukhrá /

: 218 pages ; 20 cm.

Fann al-qiṣaṣ : dirāsāt fī al-qiṣṣah wa-al-masraḥ /

: 274 pages ; 24 cm

Published 1973
Ṭāriq al-Andalus /

: Play. : 174 pages ; 21 cm.

Nidāʼ al-majhūl ; Aḥsān laylah ; Salwá fī muḥibb al-rīḥ ; Kull ʻām wa-antum bi-khayr /

: 421 pages ; 20 cm

Published 1966
Abū al-shawārib wa qiṣaṣ ukhrá /

: 188 pages ; 19 cm.

Shumrūkh : riwāyah qaṣaṣīyah /

: 214 pages ; 24 cm

Ma būd min ṭīn /

: 112 pages ; 19 cm

Published 1967
al-Bārūnah Umm Aḥmad : wa-qiṣaṣ ʼukhrá /

: 118 pages : illustrations ; 17 cm.

Published 1958
Shamrūkh : riwāyah qiṣaṣīyah /

: 214 pages ; 24 cm. : shimaa

Published 1983
Dunyā jadīdah /

: 255 pages ; 20 cm. : shimaa
wafaa.lib

Published 1940
al-Munqidhah! wa-Ḥaflat shāy /

: Two one-act plays. : 151 pages ; 20 cm. : shimaa
wafaa.lib

Published 1958
Nabbūt al-khafīr /

: Short stories. : 256 pages ; 21 cm. : shimaa

Published 1963
Jazīrat al-jayb wa-mashāhid ukhrá, sayāḥah fī Īṭālyā /

: 194 pages ; 20 cm. : shimaa

Published 1953
al-Muzayyafūn : masraḥīyah dhāt sittat fuṣūl : tanshudu al-iṣlāḥ wa-tuḥāribu ʻanāṣir al-fasād : (bi-al-ʻĀmmīyah) /

: In the Egyptian dialect. : 136 pages ; 20 cm. : shimaa

Shifāʼ al-rūḥ /

: 160 pages ; 25 cm. : shimaa

Published 1947
Salwá fī mahabb al-rīḥ : qiṣṣah Miṣrīyah /

: 392 pages ; 20 cm. : shimaa

Published 1952
Qanābil : masraḥīyah Miṣrīyah fī thalāthat fuṣūl /

: Play. : 210 pages ; 20 cm. : shimaa
wafaa.lib